Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Vyhláška hl. m. Prahy č. 7/1993, o zřízení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí" a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 4. 5. 1993 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanoveními § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Zřízení a vymezení přírodního parku

1) Zřizuje se přírodní park "Prokopské a Dalejské údolí" (dále jen "přírodní park").

2) Vymezení přírodního parku (popis hranic) je obsaženo v příloze č. 1 této vyhlášky.

3) Přesné hranice přírodního parku jsou zakresleny v mapě 1 : 5000, která je součástí originálu této vyhlášky a je uložena u orgánu ochrany přírody a krajiny Magistrátu hlavního města Prahy, příslušných obvodních a místních úřadů, u Českého ústavu o
chrany přírody a Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy. Dále jsou tyto hranice zakresleny do situačního plánku, který je přílohou č. 2 této vyhlášky.

4) Vyznačení hranic přírodního parku na přístupových cestách zajistí odpovědné orgány příslušné
městské části ve spolupráci s odbornou organizací ochrany přírody pro hlavní město Prahu.


Čl.2

Stavební činnost v přírodním parku

1) V přírodním parku lze provádět výstavbu objektů pouze na místech k tomu určených schválenou dokumentací podle zvláštních předpisů 1). Tato dokumentace musí vycházet ze specifických podmínek přírodního parku a přispívat k naplnění jeho poslání.

2) Pro přírodní park se vyhlašuje stavební uzávěra v tomto rozsahu a za těchto podmínek:
a) v souvisle nezastavěných částech příro
dního parku (ve volné přírodě) je zakázáno 1. Umisťovat nové stavby s výjimkou staveb potřebných k provozu parku a souvisejících s jeho posláním. 2. Budovat zařízení, která by pohledově narušila ráz krajiny, nebo ji jinak znehodnotila. 3. Vytvářet umělé vodní toky nebo upravovat stávající způsobem, který by byl v rozporu s přírodním charakterem parku, negativně postihoval ráz krajiny nebo břehové porosty, b) v souvisle zastavěných částech přírodního parku je nová výstavba omezena, v souladu s dokumentací výstavby přírodního parku na dostavbu stávající osady Klukovice a Hlubočep a vyžaduje souhlas orgánu ochrany přírody. Nepřipouští se rozšíření souvisle zastavěného území osady Holyně do území vymezeného hranicemi přírodního parku, i kdyby se jednalo o lokalitu přímo se zastavěnou osadou související.

3) Vyžadují-li jakékoliv zásahy v souvisle nezastavěné části přírodního parku rozhodnutí podle zvláštních předpisů 2) mohou příslušné orgány vydat rozhodnutí jen se souhlasem orgánu ochrany přírody hlavního města
Prahy a po projednání s příslušnými orgány dotčených městských částí.

4) Ve všech katastrálních územích dotčených hranicí přírodního parku, musí být nově navrhovaná zástavba posuzována z hlediska nenarušení ekologické stability a celkového panoramatu pří
rodního parku (např. nesmí vyžadovat vedení inženýrských sítí a komunikací přírodním parkem nebo rušit provozem).

Čl.3

Ochrana přírodního parku

1) Činnost podnikatelů 3), která spadá do území přírodního parku (např. železnice, komunikace, rozvodná zařízení, hospodaření s odpady apod.) musí být podle svého charakteru upravena v souladu s posláním přírodního parku zvláštním režimem. Případné rozpory je oprávněn řešit orgán ochrany přírody hlavního města Prahy.

2) Části přírody, pokud nejsou vyhlášeny jako z
vlášť chráněné, jsou chráněny před poškozováním a ničením jako významné krajinné prvky. Jejich využívání je dáno podmínkami další obnovy a posilováním jejich stabilizace. K zásahům je nutné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

3) V přírodním par
ku je zakázáno a) tábořit a rozdělávat oheň, b) kouřit v lesních porostech, c) rušit klid ve volné přírodě křikem nebo jiným hlukem (např. provozem rozhlasových přístrojů a magnetofonů), d) jakýmkoliv způsobem poškozovat nebo ničit stromy, keře a rostliny, e) chytat, usmrcovat a záměrně rušit volně žijící živočichy, nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje a prostředí, f) narušovat půdní kryt a skalní výchozy sběrem nerostů, hornin a zkamenělin, g) nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata a znečišťovat území, h) odhazovat, shromažďovat a zneškodňovat odpady na území přírodního parku (pro odkládání odpadků slouží odpadové nádoby), ch)provádět i jiné činnosti, jež by mohly narušit poslání přírodního parku, zejména umýváním nebo údržbou motorových vozidel a jízdu na kolech nebo koních mimo zpevněné komunikace a vyznačené schválené trasy.

4) V přírodním parku jsou postupně vymísťovány nevhodné činnosti a objekty, zejména těžba nerostných surovin.

Čl.4

Omezení provozu motorových vozidel

1) V přírodním parku je povolen vjezd pouze na vyhrazené parkoviště nebo s viditelně umístěným povolením. Výjimka může být přidělena zejména:
a) vozidlům vlastníků nebo uživatelů na území přírodního parku, b) služebním vozidlům podnikatelů, kteří v prostoru přírodního pa
rku vykonávají schválenou činnost a vozidlům jejich pracovníků k dopravě do práce.

2) Sportovní motorismus v přírodním parku je zakázáno provozovat.


Čl.5

Úkoly kontrolních orgánů

1) Na dodržování této vyhlášky dozírají orgány určené zákonem 4).

2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů 5).


Čl.6

Ustanovení závěrečné

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ing. Milan Kondr v. r.
primátor hl. m. Prahy


RNDr. Jiří Exner v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

 

1) § 32 písm. b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 2) Např. zákon č. 61/1977 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., zákon ČNR č. 334/1992 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., zákon č. 192/1963 Sb., zákon č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a č. 262/1992 Sb., zákon ČNR č. 130/1974 Sb., ve znění zákona č. 49/1982 Sb., č. 425/1990 Sb., a č. 23/1992 Sb. (úplné znění č. 458/1992 Sb.) 3) § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
4) § 80, 81 a 85 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 5) § 87 a 88 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích ve znění zákona č. 67/1993 Sb.

Příl.1
Vymezení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí"
(Popis hranic)
Severní hranice vychází z pozemku č. 820 k. ú. Smíchov, při ulici U Dívčích hradů, u tělesa dráhy. Postupuje na západ roklí Konvářka (ulice Nad Zlíchovem), přes pozemky k. ú. Radlice 461 a 514, dále vede po silnici 1481, až k hranici parcely 1
973/3 a po její severní straně až k cestě 1488, kde se lomí kolem parcely 1042 podél její severní strany pokračuje k parcele 1041, kde uhýbá na sever, jde podél parcel 1040, 1039 a 1036 a po severní straně této, až k hranici s k. ú. Jinonice, po hranicích parcel 1152, 1153, 1154, 1155, 1207 a 1209, kde se stáčí na jih po jižní hranici parcely 1231/1, opět se točí jižně a pokračuje podél parcel 1126, 1210, 1501, 1246, 1242 a zde se lomí opět na jih podél pozemků 1243, 1244, 1249 a po komunikaci kolem hranic 1270, 1269, 1968, 1261 a 1260.
V k. ú. Stodůlky pokračuje hranice přírodního parku podél jižní hranice parcely 1258 k 1337, kde se stáčí podél jižní hranice pozemku 1256/1, pokračuje při jižní hranici parcely 1256/2 k parcele 1339 a podél ní a parcely 1255
/2 ke komunikaci 1665. Po hranici katastru překonává pozemek 1340, aby po cestě 1666 na jeho jižním okraji směřovala k severovýchodu a u severní hranice 1533 se opět vrací jižně a kolem Ostruhy až k silnici, po které jde k Novoveské rokli, obchází ji a pokračuje opět po silnici až k pozemku 1754 a odtud, po jižním okraji chatové osady Nová Ves, k vedení VT plynovodu, daném územním rozhodnutím Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy (ÚHA) čj. 1922/84. Po trase plynovodu vede hranice k cestě 1659, podél severních hranic pozemků k. ú. Řeporyje 1362, 1365, k cestě 1674. Odtud vede jako spojnice severovýchodním rohem parcely 1392 po její severní straně ke statku s parcelou 1390 a od tohoto bodu na sever v délce 75 m a dále po spojnici tohoto bodu s jihovýchodním vrcholem parcely 1369.
Pokračuje podél severovýchodní strany 1369 a od jejího severního rohu kolmo k východní hraně pozemku 1368 na cestu a dále po ní na západ, kde obchází území Na Placaté skále, jež je součástí národní přírodní památky Dalejský profil. V Řeporyjích sleduje hranice silnici 1644, protíná parcelu 1465 a jde po nově vybudované komunikaci k silnici 1676, lomí se prudce na sever a po hranici 1447 pokračuje východně podél jižního okraje dobývacího prostoru lomů Na Požáru a Vokounka, až
k hranici 1451, kde se lomí na jih, protíná parcely 1451 a 1454. Dále jde po hranici parcely 1455 až k pozemku 325/3, pak se obrací na sever k cestě 396, po které pokračuje přes parcely 349/1 a 351 podél trasy VN, až k cestě 401 a po ní, podél parcely 360 jižním směrem k pozemku 353, kde obchází západní a severní okraj intravilánu osady Holyně až k Holyňské rokli. Tady se otáčí na sever po parcele 389 až k hranici s parcelou 385, aby opět šla na východ po hranici parcely 395 až ke k. ú. Hlubočepy, kde protíná 1139, aby sledovala jižní hranice parcel 1170, 1176, 1216, 1224, 1215, 1227, 1230 a 1231 a zlomila se severozápadně po východních okrajích 1231, 1226, 1215, 1225, 1221 a obešla 1066, kde se stáčí severně k silnici 1062, kterou pokračuje až k parcele 1029. Sleduje jižní okraje parcel 1131, 1124, 1123, 1011, 994, parcelu 1015 obchází jižním směrem a opět pokračuje podél 994 k drážnímu tělesu a podél dráhy až k rohu parcely 1282, kde opět napříč přechází drážní těleso k parcele 1771, jde podél její východní a jižní strany k parcele 35, dále po jižní straně parcely 37 sleduje komunikaci 1701 k parcele 66, podél ní k 61 a dále jižním okrajem parcely 59 k pozemkům 65/4, 65/2, 65/3, 64 a po jejich obvodu zpět k drážnímu tělesu, které překračuje ke komunikaci 1132 k parcele 1329 a dále po severním okraji drážního tělesa, vyjma parcely 1316. U východního rohu této parcely jde opět napříč přes drážní těleso, pokračuje v jeho trase až k parcele 413 a podél její jižní straně až k ulici Nový Zlíchov, kterou sleduje severně k severní hraně pozemku 721/2 a opět pokračuje podél drážního tělesa, jde napříč k parcele 819 a zpět k výchozímu bodu z parcely 820.

Nařízení hlavního města Prahy č. 21/2003, kterým se mění vyhláška č. 7/1993 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí" a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park

 

  Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 14. 10. 2003 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

Čl. I

  Vyhláška č. 7/1993 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodního parku “Prokopské a Dalejské údolí” a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park, se mění takto:

 

1. V čl. 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 2. V čl. 4 odst. 1 písm. a) se za slovo “uživatelů” vkládá slovo “nemovitostí”.

 3. V čl. 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

“c) vozidlům Integrovaného záchranného systému a Záchranného bezpečnostního systému hlavního města Prahy včetně vozidel jejich podpůrných a smluvních složek.”.

Čl. II

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2003.

 

MUDr. Pavel B é m , v. r.

primátor hl. m. Prahy

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·